Gå vidare till innehållet

Rapport över totalresultat

Belopp i Tkr 2015 2014
Nettoomsättning 738 999 667 754
Kostnad för sålda varor -520 889 -484 562
Bruttoresultat 218 110 183 192

Försäljningskostnader
-31 228 -30 719
Administrationskostnader -37 863 -35 820
Övriga rörelseintäkter 929 9 188
Övriga rörelsekostnader -584 -686
Rörelseresultat 149 364 125 155
Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter och liknande resultatposter 183 17 626
Finansiella kostnader och liknande resultatposter -18 698 -16 508
Andel i joint ventures resultat -135
Resultat före skatt 130 714 126 273

Skatt på årets resultat
-28 131 -27 306
Årets resultat 102 583 98 967
Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser -1 041 735
Årets övriga totalresultat -1 041 735
Årets totalresultat 101 542 99 702Resultat per aktie, kr 4,96 4,78
Antal aktier 20 695 156 20 695 156