Gå vidare till innehållet

Rapport över kassaflöden

Belopp i Tkr 2015 2014Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 130 714 126 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 61 869 74 626
Betald skatt -25 904 -405
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 166 679 200 494
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -7 119 -3 137
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -41 973 4 494
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 9 704 15 723
Kassaflöde från den löpande verksamheten 127 291 217 574
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -146 710 -126 734
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 27 471 9 196
Återbetalning från moderföretag 33 000 292 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -86 239 174 462
Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 243 467
Utnyttjad checkkredit 12 957
Amortering av låneskulder -362 000 -65 287
Utbetalda koncernbidrag -292 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -105 576 -357 287
Årets kassaflöde -64 524 34 749
Likvida medel vid årets början 71 054 36 305
Likvida medel vid årets slut 6 530 71 054