Gå vidare till innehållet

Rapport över förändringar i eget kapital


Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-
reserver
Ansamlad förlust/ Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2014-01-01 2 070 20 275 -509 242 85 975 108 053
Vinstdisposition


85 975 -85 975
Årets resultat98 967 98 967
Årets övriga totalresultat

735

735
Årets totalresultat 0 0 735 0 98 967 99 702
Lämnat koncernbidrag


-130 000
-130 000
Skatt på koncernbidrag


28 600
28 600
Utgående eget kapital 2014-12-31 2 070 20 275 226 -15 183 98 967 106 355
Ingående eget kapital 2015-01-01 2 070 20 275 226 -15 183 98 967 106 355
Vinstdisposition


98 967 -98 967
Årets resultat102 583 102 583
Årets övriga totalresultat

-1 041

-1 041
Årets totalresultat 0 0 -1 041 0 102 583 101 542
Utgående eget kapital 2015-12-31 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897