Gå vidare till innehållet

Rapport över finansiell ställning

Belopp i Tkr 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 65 616 65 616

65 616 65 616
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 37 634 30 931
Byggnader för uthyrning 94 813 101 093
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 166 2 267
Inventarier, verktyg och installationer 293 856 235 202
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 871 2 624

429 340 372 117
Fordringar hos moderföretag
Uppskjuten skattefordran 15 892 13 767
Summa anläggningstillgångar 510 848 451 500
Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 15 531 12 180
Varor under tillverkning 167
Färdiga varor och handelsvaror 3 999 2 944
Pågående arbeten för annans räkningen 8 638 5 758

28 168 21 049
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 113 632 85 624
Fordringar hos koncernföretag 34 999
Fordringar hos joint venture 18 000
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 596 13 624
Övriga fordringar 2 444 4 491
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 902 11 863

159 574 150 601
Likvida medel 6 530 71 054
Summa omsättningstillgångar 194 272 242 704
SUMMA TILLGÅNGAR 705 120 694 204

EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital

Aktiekapital (20 695 156 aktier) 2 070 2 070
Övrigt tillskjutet kapital 20 275 20 275
Reserver -815 226
Balanserade vinstmedel / Ansamlad förlust 83 784 -15 183
Årets resultat 102 583 98 967

207 897 106 355
Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag 195 467
Avsättningar 1 519 1 636
Uppskjutna skatteskulder 33 130 32 028

230 116 33 664
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 957 362 000
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 12 617 14 873
Leverantörsskulder 51 983 35 814
Skulder till moderföretag 48 000
Skatteskulder 5 507 1 426
Övriga skulder 21 614 17 557
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 111 653 119 915
Avsättningar 2 776 2 600

267 107 554 185
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 705 120 694 204